Δημόσιο: Ποιες θέσεις είναι διαθέσιμες για μετατάξεις, μεταθέσεις & αποσπάσεις

kinitikotita-dimosio-megalh-696x364

O   Σ.Ε.Δ.Θ., παρουσιάζει όλες τις μετατάξεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις στο δημόσιο τομέα.

Συνοπτικά:

Α.Δ. Κρήτης: Πρόσληψη 16 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σε συνέχεια της αρ. 11527/5-9-2016 Ανακοίνωσης –Πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που αφορούν σε μετατάξεις στις Διευθύνσεις Οικονομικού και Διοίκησης έως 15-11-2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις στην αρ. 11527/5-9-2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων με ΑΔΑ: ΨΚ8ΧΟΡ1Θ-Γ4Β.

ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων»: Πρόσληψη2 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων», που εδρεύει στα Βριλήσσια της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ, με μόνιμη σχέση εργασίας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα)
με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην αρ. 1745/2016 Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στην ταχ. διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων», Λ. Πεντέλης 62 , Τ.Κ. 152 35, Βριλήσσια, Αττική.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8105052, (αρμόδια κ. Ράπτη Αθηνά).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-11-2016 έως και 16-12-2016. (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείο Εσωτερικών): Πρόσληψη 11 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείο Εσωτερικών), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών του αναγκών σχετικά με τη Γ. Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής, Διευθύνσεις Ιθαγένειας, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης και του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας-Μετανάστευσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
3ΠΕ Πληροφορικής
3ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
Όλοι οι Μόνιμοι/ες καθώς και Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον διετή υπηρεσία από το διορισμό τους.
Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆», όπως ισχύει και του άρθρου 29 του
Π.∆. 410/1998, όπως ισχύει.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Σταδίου 27, Τ.Κ. 101 83, Αθήνα,

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 1364641 (κ. Πολυζωγοπούλου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-11-2016 έως και 30-11-2016.

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πρόσληψη29 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών της αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Κ.Υ./ΥΠ.Δ.Δ.ΑΝ.ΔΙΚ.
1ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών), Κ.Υ./ΥΠ.Δ.Δ.ΑΝ.ΔΙΚ.
1ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών), Κ.Υ./ΥΠ.Δ.Δ.ΑΝ.ΔΙΚ.
1ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), Κ.Υ./ΥΠ.Δ.Δ.ΑΝ.ΔΙΚ.
10ΠΕ Πληροφορικής, Κ.Υ./ΥΠ.Δ.Δ.ΑΝ.ΔΙΚ.
1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Κ.Υ./ΥΠ.Δ.Δ.ΑΝ.ΔΙΚ.
10ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Κ.Υ./ΥΠ.Δ.Δ.ΑΝ.ΔΙΚ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α)Όλοι οι Μόνιμοι καθώς και Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ, ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοσίων Πολιτικών και ∆ιοικητικών Υπαλλήλων ΝΠ∆∆, που κυρώθηκε με το Ν.3528/2007(ΦΕΚ26/Α’),

β)Οι Υπάλληλοι ΙΔΑΧ Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Εξαιρούνται οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ., οι Υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, που σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’) είναι εκτός Δημοσίου Τομέα και δεν εμπίπτουν στο άρθρο 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’), οι Υπάλληλοι των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4368/2016(ΦΕΚ 21/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4370/2016(ΦΕΚ 37/Α’).

Δεν επιτρέπεται μετάταξη Υπαλλήλου πριν παρέλθει πενταετία από το διορισμό του ή προηγούμενη μετάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 19, Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μετάταξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει στη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην αριθ. 73020/14-10-2016 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Πληροφορίες στα τηλ: 210 7767031 και 210 7767560.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-10-2016 έως και 30-11-2016
(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Γενικό Επιτελείο Στρατού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ): Μετατάξεις υπαλλήλων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ), προκειμένου καλύψει της αυξημένες και επιτακτικές ανάγκες των Μονά-δων/Υπηρεσιών του, προτίθεται να προβεί σε μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων, από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), δημόσιες υπηρεσίες, κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71, 73 και 74, του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν, των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄), των διατάξεων του άρθρου 6, του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄) και των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄).

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, αφορά Μονάδες/Υπηρεσίες των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση μετάταξης/μεταφοράς (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) και να την υποβάλλουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός, και συγκεκριμένα από 21-10-2016 έως 21-11-2016, στην παρακάτω διεύθυνση:
« Γενικό Επιτελείο Στρατού/ Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού
Υπδνση Δκού/ Τμήμα 2ο
Στρατόπεδο Φακίνου Π. Κανελλόπουλου 5 Τ.Κ. 11525 Αθήνα»

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να απευθύνονται στο 2ο Τμήμα της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/ΔΠΠ/2ο), στα τηλέφωνα 210 7762529 – 30.

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Programme Manager για την Προστασία του Παιδιού με εστίαση στο άσυλο και την Μετανάστευση .

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο http://fra.europa.eu/en/vacancy/2016/programme-manager-child-protection

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Δευτέρα 21 Νοεμβρίου (ώρα 13:00, τοπική ώρα Βιέννης).

Κράτα το